Израильтяне, которые обогатились от жилищного кризиса:

у 56 тысяч домохозяйств имеется три и более квартир.
Написал в газете “The Marker” Гадар Хореш 5 го февраля 2019-го.

Иврит: https://www.themarker.com/realestate/1.6910973
שווי הדירות בבעלות תושבי ישראל זינק פי 3.4 בעשור – כך עולה מנתונים שפורסמו היום (שלישי) על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס). הנתונים מבוססים על סקר הוצאות המשפחה שעורכת הלשכה, ובמסגרתו הנשאלים מעריכים את שווי הדירה שבה הם גרים.

במקביל לעלייה הדרמטית בשווי הנכסים, מסקירת הלמ”ס עולים גם נתונים מעניינים בנוגע להשקעות הנדל”ן של הישראלים: עלייה חדה חלה במספר משקי הבית שהחזיקו בבעלותם יותר מדירה אחת. על פי הנתונים, ב-2003 דיווחו רק 3.2% מהנשאלים שבבעלותם שתי דירות או יותר, וב-2010 זינק השיעור ל-10%. 2.2% מתוכם דיווחו כי בבעלותם שלוש דירות ויותר, ומספרם הכולל של משקי הבית הללו בישראל הוא 55,800. יצוין כי עיקר העלייה בבעלות על מספר דירות התרחשה ב-2008, שבה היה שיעור הבעלות על שתי דירות ויותר 3.4%.
https://www.themarker.com/realestate/1.6910973

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.